Foreningen Ytre Møkkalassets Venner

Høsten 2007 ble det i Flosta Motorbåt Forening (FMF), tatt initiativ til å starte en undergruppe hvis formål skulle være å samarbeide med det offentlige for å bidra til å ta vare på Møkkalasset fyr. Målsetningen er å kunne gjøre fyret mer tilgjengelig for allmennheten slik at også kommende generasjoner vil kunne glede seg over dette minnesmerket over vår gamle skipsfartshistorie.

Foreningen har i alle år hatt god dialog med Kystverket og Arendal kommune og igangsettingen av fyret er et stort høydepunkt som ble en realitet høsten 2021. 

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 11. mars 2021

§1 Foreningens navn og sete
Foreningens navn er Møkkalassets venner og er en undergruppe av Flosta Motorbåtforening,
heretter omtalt som FMF. Foreningens hovedkontor er FMF’s klubbhus adresse 4920 Staubø.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å samarbeide med det offentlige for å bidra til å ta vare på Ytre Møkkalasset fyrstasjon, samt fremme arbeidet med bevaring av kystkulturminner i Flostas stolte skipsfartshistorie for kommende generasjoner.

§ 3 Årsmøte
Årsmøtet i Møkkalassets Venner skal avholdes før årsmøtet i moderforeningen Flosta Motorbåt Forening (FMF).
Styret innkaller til årsmøte senest fire uker før, som skal kunngjøres på foreningens Facebook-side og på hjemmesiden www.mokkalasset.no .

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjennelse av møteinnkalling og saksliste
2. Velge ordstyrer, referent og to til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Vedta årsberetning
4. Vedta regnskapet
5. Vedta budsjett
6. Fastsette kontingent
7. Valg av styre ref §4:

1. Leder
2. Nestleder
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Styre- og varamedlemmer

Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet – hvert medlem har én stemme. Familiemedlemskap har en stemme. Et medlem kan utpeke representant med fullmakt. Fullmakten må da være skriftlig og leveres styreleder/ordstyrer.
Beslutninger fattes ved simpelt flertall, med unntak av §§ 6 og 7. Ved stemmelikhet anses leders stemme som dobbeltstemme.
Forslag til behandling på være levert styret senest to uker før årsmøtet.

§ 4 Styret
Styret skal bestå av minimum tre personer, hvorav en leder, en sekretær, en kasserer og eventuelle styremedlemmer. Styret velges for et år og står ansvarlig for daglig drift av
foreningen. Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel. Styret innkalles med saksliste. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller eventuelt varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer har selvstendig møte- og talerett ved styremøtene.

§ 5 Medlemskap
Innmelding i foreningen gjøres ved melding til kasserer, samt betaling av medlemskontigent med melding. Medlemmet føres da opp på medlemsliste og får årlig giro for
medlemskontigent. Medlemskapet opphører ved manglende betaling eller ved melding til kasserer.
Det tillates at støttemedlemmer kun er medlemmer av undergruppen Møkkalassets venner.

§ 6 Vedtektsendring
Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall av de møtende medlemmene.

§ 7 Foreningens oppløsning
Vedtak om foreningens oppløsning treffes på årsmøte og krever 2/3 flertall av de møtende medlemmene.
Ved oppløsning tilfaller alle verdier hovedforeningen FMF.

  Hvorfor bli medlem og hva koster det?
  Et personlig medlemskap i venneforeningen koster 100kr og familiemedlemskap koster 200kr pr år. Et medlemskap vil gi deg tilgang til medlemsidene på www.mokkalasset.no, der det vil komme egen informasjon for medlemmene. Du vil som medlem kunne få nyhetsbrev via e-post der vi f.eks. vil informere om spesielle hendelser og innkaller til møter og dugnader.

  Hvordan betale for medlemskapet?
  Det er to måter å gjøre dette på:

  • Betaling med bankkort/paypal:
   Dette er den raskeste og enkleste måten der du bruker PayPal for å overføre penger fra ditt bankkort. Du trenger ikke være PayPal-bruker for å betale med denne løsningen. Trykk på PayPal-knappen under og følg anvisningene. Til slutt vil du få en e-post med en lenke du kan gå inn på for å registrere brukernavn og passord. Hvis du ikke mottar e-posten innen 15minutter så sjekk søppelpost/trash/junkmail. Ved problemer så ta kontakt.
  • Betale til penger til bankkonto:
   Overfør kontigent til kontonr: 9495 05 48082. Merk innbetalingen med fullt navn og e-post adresse. Du vil innen 14dager motta en e-post med en lenke du kan gå inn på for å registrere brukernavn og passord. Hvis du ikke mottar e-posten innen 14dager så sjekk søppelpost/trash/junkmail før du tar kontakt med oss.

  Personlig medlemskap: 100kr/år

  Familiemedlemskap: 200kr/år